• Măreşte caracterele
  • Dimensiune normală caractere
  • Micşorează caracterele

Autorizarea Mediatorilor - Acte Necesare

Email Imprimare PDF

Articolul 40 din Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului de Mediere prevede care sunt aceste actele care trebuie sa insoteasca cererea depusa la secretariatul Consiliului de catre persoanele care au urmat un curs de formare a mediatorilor, in vederea autorizarii :

a) actul de identitate - fotocopie;
b) certificat de casatorie, daca este cazul - fotocopie;
c) diploma de licenta sau titlul de studii insotit de atestatul de echivalare eliberat de Ministerul Educatiei si Cercetarii - fotocopie;
d) certificatul de absolvire cu recunoastere nationala insotit de anexa, eliberat de furnizorul de servicii de formare sau dovada absolvirii unui program postuniversitar de nivel master in domeniul medierii, acreditat conform legii si avizat de Consiliu - fotocopie;
e) documente care atesta programa de formare parcursa (in cazul persoanelor care se incadreaza in prevederile art. 8 si 72 din Lege);
f) adeverinta medicala cu precizarea "Clinic sanatos", eliberata de medicul de familie - original;
g) cazier judiciar in termen de valabilitate la data depunerii cererii la Consiliu, pentru cetatenii romani, sau declaratie notariala pe proprie raspundere, pentru cetatenii straini - original;
h) dovada vechimii in munca, daca este cazul - fotocopie.

Ghidul practic pentru parcurgerea procedurii de autorizare a mediatorilor prevede ca persoanele care se găsesc în situaţia art.40 lit.e din ROF, trebuie să depună diploma de absolvire a cursului (în copie) şi programul de formare asumat de furnizorul de formare (în copie). În cazul imposibilităţii de a obţine programul de formare asumat de furnizorul de formare, în plus faţă de diploma de absolvire, se va depune ca anexă la diplomă orice înscris care cumulează subiectele/temele tratate în curs, cât şi o declaraţie pe proprie răspundere conform căreia petentul certifică faptul că programul cursului include subiectele din anexă.